เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Strategic Structure of Information Technology Network) ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพการบริการของรัฐบาลที่ให้กับประชาชนและองค์กรทางธุรกิจ เพื่อนำประเทศเข้าสู่ยุค
e-government


บริษัท จี-ซอฟต์ จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่น หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา การสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งแนวทางของสิ่งที่นำเสนอได้แก่